Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sdk.swiebodzin.pl

Świebodziński Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.sdk.swiebodzin.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-25.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– Do niektórych treści wizualnych nie dodano opisów alternatywnych,.

– Struktura nagłówkowa stron posiada błędy,.

– Ładowanie treści nie jest anonsowane,.

– W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,.

– W serwisie występują błędy kodu HTML i CSS,.

– Część treści wyświetlanych w serwisie (zakładka aktualności) importowane jest automatycznie zewnętrznych serwisów społecznościowych.

– Na stronie istnieją dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy tj. 23 września 2020.

– Na stronie istnieją treści importowane automatycznie z zewnętrznych serwisów społecznościowych, których format lub treść może nie spełniać wymogów ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-23.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu wewnętrznego oraz badań przeprowadzonego przez walidatory zewnętrzne: Tingtun Checker oraz siteimprove.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej – http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=7c1675bb-9d63-4855-ba97-9023efadcfb3

https://siteimprove.com/en-gb/accessibility/result/?website=www.sdk.swiebodzin.pl&email=kino.swiebodzin@gmail.com

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Funkcjonalność klawiszy myszy nie została ograniczona.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Juszyński, kino.swiebodzin@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 684750808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Świebodzińskiego Domu Kultury jest wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz poręcze ułatwiające poruszanie się po podjeździe oraz schodach przed budynkiem.

Drzwi do budynku zapewniają odpowiednią dostępność dla osób poruszających się na wózkach.

Wejście wyposażono w wideodomofon z możliwością połączenia się z sekretariatem i kasą kinową.

Parter budynku dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację przeszkód architektonicznych typu, progi, stopnie.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie drzwi w części dostępnej publicznie zostały wyposażone w system otwierania antypanicznego.

Dostęp do pierwszego piętra zapewnia platforma dźwigowa oraz szerokie schody z poręczami.