KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Świebodziński Dom Kultury informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Świebodziński Dom Kultury, znajdujący się przy ulicy Piłsudskiego 39/41 w Świebodzinie.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Monika Matela, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Podstawa do przetwarzania danych osobowych zależna jest od rodzaju operacji, jakie wykonywane są na danych osobowych.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:- realizacji statutowych zadań Świebodzińskiego Domu Kultury,-promocji działalności Świebodzińskiego Domu Kultury oraz osiągnięć i umiejętności uczestników zajęć (zajęcia poza szkolne realizowane w jednostce), za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1. a) Rozporządzenia RODO.
 2. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 4, a po tym czasie archiwizowane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

 W czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – w skrócie RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świebodziński Dom Kultury reprezentowany przez Dyrektora ŚDK, z siedzibą w Świebodzinie, przy ul. Piłsudskiego 39/41, 66-200 Świebodzin.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panią Moniką Matelą mailowo: inspektor@cbi24.pl lub pocztą tradycyjną – na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonywaniem przez administratora zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.), w szczególności rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861 z późn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: „Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” oraz „Wytyczne dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organy nadzoru sanitarnego.
 5. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez 30 dni, a po tym czasie trwale usunięte.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach art. 15-21 RODO.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne w celu uczestniczenia w wydarzeniu. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości uczestniczenia w wydarzeniach / imprezach organizowanych przez administratora.